ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
ราคางานต่อหน่วย
ชดเชยค่างาน (ค่าK)
สูตรคำนวณค่า K
ดัชนีราคาใช้คำนวณค่า K
ดัชนีใช้คำนวณค่า K 2560
ดัชนีใช้คำนวณค่า K 2561
หลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียน